قیمت روز ضایعات

 

 

نوعقیمت (تومان) ردهحالتنمودار
ضایعات فلزی پرس شده آلومینیوم بنگاه تهران۷۹۰۰۱.۵۶-
-۷۹۰۰۱.۵۶-
-۷۹۰۰۱.۵۶-
-۸۰۰۰۱.۵۶-
-۸۰۰۰۱.۵۶-
-۸۰۰۰۲۶-
-۸۰۰۰۲۶-
-۷۷۵۰۲۶-
-۷۷۵۰۲۶-
-۷۷۵۰۲۶-

تاریخ:۱۷تیر۱۳۹۹