قیمت روز انواع پروفیل

 

نوع توری مشقیمت (تومان) ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg) نمودار
قوطی ۲۰×۲۰۷۹۰۰۱.۵۶۵.۷-
قوطی ۲۰×۴۰۷۹۰۰۱.۵۶۸.۵-
قوطی ۳۰×۳۰۷۹۰۰۱.۵۶۸.۵-
قوطی ۴۰×۴۰۸۰۰۰۱.۵۶۱۱.۳-
قوطی ۴۰×۸۰۸۰۰۰۱.۵۶۱۶.۹-
قوطی ۱۰*۲۰۸۰۰۰۲۶۵.۵-
قوطی ۱۰*۲۵۸۰۰۰۲۶۶.۵-
قوطی ۱۰*۳۰ ۷۷۵۰۲۶۷.۵-
قوطی ۲۵*۲۵ ۷۷۵۰۲۶۹-
قوطی ۳۵*۳۵ ۷۷۵۰۲۶۱۳-
قوطی ۲۰*۲۰۷۷۵۰۲۶۷.۵-
قوطی ۲۰*۳۰۷۷۵۰۲۶۹-
قوطی ۲۰*۴۰۷۷۵۰۲۶۱۱.۲-
قوطی ۲۰*۶۰۷۷۵۰۲۶۱۶.۵-
قوطی ۳۰*۳۰۷۷۵۰۲۶۱۱.۲-
قوطی ۳۰*۴۰ ۷۷۵۰۲۶۱۳-
قوطی ۳۰*۵۰ ۷۷۵۰۲۶۱۴.۵-
قوطی ۳۰*۶۰ ۷۷۵۰۲۶--
قوطی ۴۰*۴۰۷۷۵۰۲۶۱۴.۵-

تاریخ:۹تیر۱۳۹۹