قیمت روز انواع پروفیل

 

نوع توری مشقیمت (تومان) ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg) نمودار
قوطی ۲۰×۲۰۱۸۵۰۰۲۶--
قوطی ۲۰×۲۰۱۸۵۰۰۲۶--
قوطی ۲۰×۳۰۱۸۵۰۰۲۶--
قوطی ۳۰×۳۰۱۸۵۰۰۲۶--
قوطی ۴۰×۲۰۱۸۵۰۰۲۶--
قوطی ۴۰*۴۰۱۸۴۰۰۲۶--
قوطی ۵۰*۳۰۱۶۹۰۰۲۶--
قوطی ۵۰*۵۰ ۱۶۹۰۰۲۶--
قوطی ۶۰*۳۰ ۱۶۹۰۰۲۶--
قوطی ۶۰*۶۰ ۱۶۹۰۰۲۶--
قوطی ۸۰*۸۰۱۶۹۰۰۲۶--
قوطی ۴۰*۴۰۱۶۹۰۰۲.۵۶--
قوطی ۵۰*۳۰۱۶۹۰۰۲.۵۶--
قوطی ۵۰*۵۰۱۶۹۰۰۲.۵۶--
قوطی ۶۰*۳۰۱۶۹۰۰۲.۵۶--
قوطی ۶۰*۶۰ ۱۶۹۰۰۲.۵۶--
قوطی ۷۰*۷۰ ۱۶۹۰۰۲.۵۶--
قوطی ۸۰*۸۰ ۱۶۹۰۰۲.۵۶--
قوطی ۸۰*۴۰۱۶۹۰۰۲.۵۶--

تاریخ:۱مرداد۱۳۹۹