کاربرد تیرآهن 24 چیست؟ویژگی، وزن(تیر اهن ۲۴ در ساختمان سازی)