وزن رابیتس؛ محاسبه وزن راویز بر حسب گرم برای هر ورق